Shkolla jonë inicon dhe nxitë ndryshime që janë udhërrëfyes për krijimin e një personaliteti kreativ, të shëndoshë dhe të arsimuar.

Të jemi shkollë që ofron mësim cilësor, modern dhe bashkëkohor që  përshtatet sipas  kërkesave të nxënësve dhe që ofron mësim që do të mundësoi formimin dhe zhvillimin   krijues dhe intelektual të nxënsëve.

Të mundësojë që çdo nxënës  të zhvilloi aftësitë e veta  njohëse, emocionale, sociale dhe individuale duke marr  njohuri dhe aftësi  për të zhvilluar vetëdijen qytetare, identitetin kulturor dhe kombëtar, respektin për njerëzit dhe kujdesin për shëndetin dhe mjedisin jetësor.