• Shkolla Fillore Komunale "Bedri Tairi"

MISIONI: Shkolla jonë është mjedisi cili e përkrah zhvillimin individual të nxënësve, i respekton gjinitë, religjionet si dhe përkatësinë e ndryshme të etniteteve. E përkrah ngritjen profesionale të arsimtarëve për realizimin e TIK-ut dhe EKO standardeve të cilat do të mundësojnë mësim cilësor. Ndërmerr aktivitetet për ti mirëmbajtur marrëdhëniet në mes nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve.

VIZIONI: Shkolla jonë do të tentojë që puna në shkollë të bazohet në bazë të të drejtave të fëmijëve dhe multikulturalizmit si dhe me përfshirjen e inkluzivitetit ku çdo fëmijë do të përparojë sipas aftësive individuale dhe zhvillimin e aftësive për të drejtat, obligimet si dhe respektimin e ndërsjellët. Do të mundësojë arsim