• Shkolla Fillore Komunale "Bedri Tairi"

Të punësuarit

SHFK “ BEDRI TAIRI “ – Svillare e poshtme

TË PUNËSUARIT

  EMRI MBIEMRI VENDI I PUNËS
1.         Neim Rexhepi Drejtor

 

  • SHËRBIMI PROFESIONAL I SHKOLLËS
  EMRI MBIEMRI VENDI I PUNËS
1.         Bejtulla Idrizi Pedagog
2.         Hirmete Alili Psikologe
3.         Atnan Ramani Bibliotekist

 

  • SHËRBIMI ADMINISTRATIV I SHKOLLËS
  EMRI MBIEMRI VENDI I PUNËS
1.         Nuran Rexhepi Sekretar-Arkatar

 

  • PERSONELI NDIHMËS -TEKNIK
  EMRI MBIEMRI VENDI I PUNËS
1.         Nusret Alili Punëtor teknik
2.         Hajrun Alili Punëtor teknik
3.         Shaban Osmani Punëtor teknik
4.         Kadri Ameti Punëtor teknik

 

  • KUADRI EDUKATIVO-ARSIMOR NË GRUPIN KLASOR
  EMRI MBIEMRI VENDI I PUNËS
1.         Hatixhe Devaja Grupi klasor
2.         Melehate Hajdari-Elezi Grupi klasor
3.         Makfirete Rexhepi Grupi klasor
4.         Suzana Berisha Grupi klasor
5.         Kefser Iseni Grupi klasor
6.         Elife Ejupi Grupi klasor
7.         Shermine Mamuti Grupi klasor
8.         Kadri Azizi Grupi klasor
9.         Mirvedete Idrizi Grupi klasor
10.     Isni Lutvi Grupi klasor
11.     Belkisa Rexhepi Grupi klasor
12.     Hatmi Ameti Grupi klasor
13.     Safete Demiri Grupi klasor
14.     Murat Ameti Grupi klasor
15.     Vebi Rexhepi Grupi klasor

 

  • KUADRI EDUKATIVO-ARSIMOR NË GRUPIN LËNDOR
  EMRI MBIEMRI VENDI I PUNËS
1.         Nexhati Ameti Gjuhë shqipe
2.         Burbuqe Idrizi Gjuhë shqipe,Arsim qytetar
3.         Snezhana Petreska Gjuhë maqedone
4.         Rexhep Mejdiu Gjuhë maqedone
5.         Mersije Çelebi Gjuhë angleze
6.         Ajsere Jakupi Gjuhë angleze
7.         Pashe Azizi Gjuhë angleze
8.         Halil Latifi Gjuhë gjermane
9.         Jahi Ejupi Matematikë
10.     Fadil Ramadani Matematikë
11.     Remzi Latifi Kimi, Fizikë, Shkenca natyrore
12.     Medina Selimi Gjeografi,Etika e religjioneve
13.     Metije Fazliu Biologji
14.     Ismet Ameti Histori
15.     Adifete Korani Informatikë, Projekte nga informatika
16.     Sejfulla Huneli Arsim figurativ, Projekte nga arti figurativ
17.     Sara Ramani Arsim muzikor, Hulumtim, Arsim teknik
18.     Ersan Latifi Arsim fizik dhe shëndetësor
19.     Artan Jetishi Arsim fizik dhe shëndetësor
20.     Qamil Haxhiu Arsim teknik