• Shkolla Fillore Komunale "Bedri Tairi"

Historiku i shkollës