• Shkolla Fillore Komunale "Bedri Tairi"

Këshilli i prindërve